header.jpg

Gdzie szukać pomocy?

Utworzono: piątek, 02, czerwiec 2017

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sochaczewie

96-500 Sochaczew, ul. Piłsudskiego 51 (wejście od ul. Głowackiego)

Tel./ Faks 046 862 52 19         adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Czynna w godzinach 8.00 — 18.00

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna obejmuje swą opieką dzieci i młodzież z terenu powiatu sochaczewskiego. Jest poradnią publiczną — nasze usługi są nieodpłatne, a korzystanie z nich jest dobrowolne. W placówce jest zatrudniony zespół doświadczonych specjalistów — psychologów, pedagogów, logopedów. Oferujemy rożne formy pomocy dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i wychowawców. Pod naszą opieką są dzieci od okresu niemowlęcego do ukończenia edukacji.

 

Na spotkanie należy się wcześniej umówić osobiście lub telefonicznie. Nie jest potrzebne skierowanie. Dziecko winno przyjść do Poradni wraz z rodzicem lub prawnym opiekunem. Podczas zapisu należy podać numer PESEL dziecka.

Celem Poradni jest udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom, młodzieży, a także ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom.

Do zadań Poradni należy między innymi:

● diagnozowanie dzieci i młodzieży;

● udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczna-pedagogicznej;

● realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą oraz edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

● organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w szczególności w formie:

•indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;

•grup wsparcia;

•prowadzenia mediacji;

•interwencji kryzysowej;

•warsztatów;

•porad i konsultacji;

•wykładów i prelekcji;

•działalności informacyjno-szkoleniowej.   Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych.

Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych. W Poradni działają zespoły orzekające o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie nauczania indywidualnego, o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie

96-500 Sochaczew ul. Piłsudskiego 65 (budynek Starostwa Powiatowego)

tel. (046) 864-18-63         telefon interwencyjny 534 472 748

w sprawach pilnych, wymagających nagłej interwencji psychologa   tel. 516 181 483 (w godzinach 9 -13)

Zadania realizowane bezpośrednio przez PCPR można ująć w grupy:

I. Opieka nad rodziną i dzieckiem (rodziny zastępcze, placówki, integracja ze środowiskiem):

1) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych,

2) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców,

3) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu;

4) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze ,

5) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia,

II. Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych:

1. Rehabilitacja społeczna, w tym: Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się, architektonicznych i technicznych, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, Dofinansowanie sportu, kultury, turystyki

III. Pomoc dla cudzoziemców:

IV. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego: udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu, doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;

Ponadto:
- opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;

- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

V. Zadania z zakresu interwencji kryzysowej i wsparcia

• Udzielanie szybkiej doraźnej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej

• Prowadzenie poradnictwa rodzinnego

• Prowadzenie mediacji małżeńskich i rodzinnych

• Zabezpieczanie miejsc hostelowych w nagłych sytuacjach kryzysowych przez krótki okres czasu

• Pomaganie w znalezieniu miejsca pobytu osobie/rodzinie w innym ośrodku (np. domy samotnej matki, domy dla bezdomnych, ośrodki dla osób uzależnionych, zakłady opiekuńczo-lecznicze itp.)

• Organizowanie grup wsparcia dla osób będących ofiarami przemocy

• Prowadzenie indywidualnego programu pomocy dla ofiar przemocy, dzieci dotkniętych przemocą oraz dla sprawców przemocy

• Organizowanie spotkań i warsztatów

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Błonie - Siedziba Zespołu Poradni

dla uczniów z gminy Błonie

ul. Piłsudskiego 10 A. 05-870 Błonie

tel/fax: 022 725 46 11 e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Edukacja” w Warszawie

ul. Żeromskiego 14    01- 819 Warszawa   Tel. 22 865-14-20     Tel. 606-253-800

DZIAŁANIA:

- Oferujemy kompleksową diagnostykę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, a także integracji sensorycznej.

- Przeprowadzamy diagnozy emocji, osobowości, uzdolnień językowych, przyczyn zaburzeń zachowania, predyspozycji i preferencji zawodowych.

- Dokonujemy ocen rozwoju dzieci od 3 miesiąca życia, gotowości szkolnej, oceny braku przeciwwskazań psychologicznych dla dzieci grających w teatrze, filmie, reklamie oraz kandydatów do szkół artystycznych i innych.

- Wykonujemy pogłębione diagnozy pedagogiczne ogólne, a także określamy przyczyny trudności w nauce matematyki oraz języków obcych.

- Prowadzimy terapię pedagogiczną indywidualną i grupową oraz terapię z wykorzystaniem metody integracji sensorycznej (mamy trzynastoletnie doświadczenie).

- Pomagamy w pokonywaniu trudności szkolnych na każdym etapie kształcenia (efektywnie podnosimy poziom czytania, pisania, czytania ze zrozumieniem, koncentracji, zapamiętywania, odporności na stres, umiejętność autoprezentacji) oraz wyrównujemy braki wiedzy szkolnej (korepetycje).

Nasi specjaliści udzielają porad i konsultacji w szerokim zakresie, zajmują się między innymi:
- trudnościami wychowawczymi o różnym podłożu, zaburzeniami zachowania, także dotyczącymi osób, które weszły w konflikt z prawem.

- Pomagamy rozwiązywać problemy małżeńskie oraz konflikty i spory, w tym toczące się przed sądami.

- Mediatorzy pomagają w rozwiązywaniu konfliktów szkolnych, rówieśniczych, rodzinnych, sąsiedzkich, pracowniczych, cywilnych, także skierowanych przez sądy.

- Mamy duże doświadczenie mediacyjne (od 2003 r. ponad 1000 przeprowadzonych postępowań mediacyjnych, z czego wiele zakończonych ugodą). przejście do Mediacje.

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży
w Zagórzu k/Warszawy

obejmuje opieką dzieci i młodzież z zaburzeniami psychicznymi, uzależnieniami od substancji psychoaktywnych oraz wymagającymi rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurorehabilitacji w wieku od 0 do 18 lat.

Podstawowym celem i przedmiotem działalności Spółki jest organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub odrębnych przepisów, regulujących zasady ich wykonywania a także działalność dodatkowa medyczna na zasadzie odpłatności. Spółka realizuje zadania poprzez świadczenie usług medycznych w zakresie: psychiatrii, rehabilitacji, ortopedii, neurologii i leczenia uzależnień, hospitalizacji pacjentów wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń specjalistycznych, porad i zabiegów z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, diagnostyki medycznej, działań profilaktycznych i promocji zdrowia.

Spółka udziela świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych w oddziałach, w ośrodkach dziennych oraz w warunkach ambulatoryjnych w poradniach specjalistycznych. Jako jedna z nielicznych podmiotów leczniczych w Polsce realizuje przyjęcia pacjentów w trybie „ostrym" w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci oraz w Oddziale Psychiatrycznym dla Młodzieży w Józefowie. Spółka prowadzi działalność w pięciu lokalizacjach tj.:

Zagórze k/Warszawy 05-462 Wiązowna,

Józefów, ul. 3- go Maja 127,

Otwock, ul Kochanowskiego 27/29,

Warszawa, ul. Koszykowa 79a,

Warszawa, ul. Dzielna 7.

Ponadto Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. świadczy odpłatnie usługi medyczne w postaci porad, konsultacji, zabiegów rehabilitacyjnych oraz badań diagnostycznych.

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Józefowie

ul. 3 Maja 127, 05-420 Józefów               E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

       Rejestracja: 22 468 25 99                 Godziny pracy poradni: pon-pt w godz. 8:00-20:00

Poradnia zajmuje się diagnozą psychiatryczną i psychologiczną, leczeniem oraz terapią dzieci i młodzieży
w wieku od 3 do 18 roku życia (w uzasadnionych przypadkach również osobami do 21 roku życia).

Zaburzenia jakie leczymy w Poradni: zaburzenia emocjonalne, całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera), zaburzenia lękowe (lęk separacyjny, fobie, lęk społeczny, mutyzm wybiórczy, reakcja na ciężki stres, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne), zaburzenia dysocjacyjne, zaburzenia przebiegające pod postacią somatyczną, zaburzenia nastroju (depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe), tiki, zespól Gilles de la Tourette, zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD), zaburzenia zachowania, zaburzenia odżywiania (jadłowstręt psychiczny, bulimia), zaburzenia psychotyczne, upośledzenie umysłowe, moczenie mimowolne, zanieczyszczanie się, zaburzenia snu, specyficzne trudności w uczeniu się, maltretowanie psychiczne, fizyczne, wykorzystywanie seksualne.

 

Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Józefowie

ul. 3 Maja 127, 05-420 Józefów       E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja: 533 332 570                 Godziny pracy poradni: Poniedziałek- Piątek w godz. 8:00–18:00

Poradnia Leczenia Uzależnień w Warszawie

ul. Dzielna 7, 01-154 Warszawa   E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja: 22 468 25 47               Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 20:00

W przypadku potwierdzenia lub odwołania wizyty proszę dzwonić pod numer telefonu: 533 332 950

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie

ul. Dzielna 7, 01-154 Warszawa           E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja: 22 468 25 47                       Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 20:00

W przypadku potwierdzenia lub odwołania wizyty proszę dzwonić pod numer telefonu: 533 332 950

Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Warszawie

ul. Koszykowa 79 A, 02-008 Warszawa           E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja: 22 468 25 01     Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku   w godzinach 9:00 - 14:30

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie

ul. Koszykowa 79 A, 02-008 Warszawa         E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja: 22 468 25 19                                 Pokój psychologów: 22 468 25 29

Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 14:00

Do oddziału przyjmowane są dzieci z zaburzeniami rozwoju psychicznego w wieku od 2 do 7 roku życia.

Główne rodzaje leczonych zaburzeń w oddziale to: zaburzenia rozwoju psychicznego, całościowe zaburzenia rozwojowe, zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się w dzieciństwie, zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną.

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w Józefowie

ul. 3 Maja 127, 05–420 Józefów     Tel. 22 468 26 28

Sekretariat oddziału: 22 468 25 94             Dyżurka pielęgniarek: 22 468 25 67   Izba przyjęć: 22 468 25 96

Godziny pracy oddziału: Poniedziałek - Piątek       7:00-18:00

Pacjentami oddziału są dzieci i młodzież potrzebujący kompleksowej pomocy psychiatrycznej i psychologicznej, których stan zdrowia pozwala na codzienne powroty do domu a zatem codzienny kontakt ze środowiskiem rodzinnym. Obejmujemy opieką pacjentów w wieku od 6 do 21 lat w przypadku kontynuowania nauki z: nadruchliwością i trudnościami w koncentracji uwagi, dolegliwościami nerwicowymi, zaburzeniami emocjonalnymi w tym zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami rozwojowymi i specyficznymi trudnościami w nauce, zespołem Aspergera, problemami emocjonalnymi wieku dojrzewania.

Psychiatryczny Rehabilitacyjny Oddział Dzienny dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu

Zagórze k/Warszawy, 05-462 Wiązowna     Telefon kontaktowy: 22 468 24 07

Oddział jest otwartym, dziennym oddziałem terapeutycznym dla młodzieży w wieku od 15 do 18 roku życia (wyjątkowo do ukończenia 21 roku życia pod warunkiem kontynuowania nauki). Minimalny okres leczenia w oddziale wynosi trzy miesiące (terapia krótkoterminowa), natomiast średni czas leczenia to jeden rok. Leczenie w oddziale jest dobrowolne. Do oddziału nie są kwalifikowani pacjenci skierowani na leczenie decyzją sądu rodzinnego.

Zakres leczonych zaburzeń w oddziale to: schizofrenia i inne zaburzenia typu schizofrenii (F20 - F29), zaburzenia afektywne (F30 - F39), zaburzenia nerwicowe (F40 - F48), zaburzenia odżywiania się (F50), zaburzenia rozwoju psychicznego (F84 - F89), zaburzenia emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym (F90 - F98).

Oddział Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu Zagórze k/Warszawy, 05-462 Wiązowna     Sekretariat: 22 468 24 50 Gabinet lekarski: 22 468 24 40   Dyżurka pielęgniarek: 22 468 24 37

Program terapeutyczny Oddziału Leczenia Nerwic dla Młodzieży „Zameczek” skierowany jest do młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym w wieku od 15 do 19 roku życia. Warunkiem podjęcia leczenia jest motywacja własna oraz aktywna współpraca ze strony rodziny. Oferujemy pobyty 24 tygodniowe dla adolescentów doświadczonych trudnościami emocjonalnymi ze spektrum:

- zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem, lękiem (fobie szkolne), zaburzeń nerwicowych obsesyjno-kompulsywnych, adaptacyjnych, zaburzeń nerwicowych pod postacią somatyczną (P40-F48),

- zaburzeń nastroju (P30-F39),

- zaburzeń zachowania i emocji rozpoczynających się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym (F90-F98).